Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DUTCHMACH METAALBEWERKINGSMACHINES

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutchmach metaalbewerkingsmachines (hierna ‘Dutchmach) en overeenkomsten met haar. De wederpartij van Dutchmach wordt steeds aangeduid als koper (hierna ‘’Koper’’). Algemene voorwaarden van Koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes
Het kan zijn dat voor één en dezelfde machine meerdere offertes tegelijkertijd worden uitgebracht. Offertes zijn daarom vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Pas door de opdrachtbevestiging van Dutchmach, welke wederzijds ondertekend of akkoord bevonden dient te zijn, komt een overeenkomst tot verkoop of dienstverlening tot stand. Alle offertes van Dutchmach worden aangeboden exclusief de wettelijke vastgestelde BTW.

Artikel 3: Overeenkomsten
Door ondertekening of digitale accordering (bijvoorbeeld via e-mail) van een overeenkomst of orderbevestiging gaat Koper akkoord met het aanschaffen van het gekochte in de staat zoals door de Koper gezien en goed bevonden is.

Artikel 3: Levering
Levering vindt plaats in Enschede en wel zonder transport, montage of ingebruikstelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Wordt het transport toch door Enschede verzorgd, dan is het risico tijdens transport voor rekening van Koper.

Artikel 4: Betaling
Koper kan geen beroep doen op verrekening of op een opschortingsrecht waar het zijn betalingsverplichtingen betreft. Vanaf de vervaldag, benoemd op de betreffende factuur, is Koper een contractuele rente van 1% per maand over de hoofdsom verschuldigd. Daarnaast wordt de hoofdsom verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15%. Dutchmach blijft bevoegd zijn eigendommen te allen tijde tot zich te nemen onder gehoudenheid eventueel reeds gedane aanbetalingen naar redelijkheid en billijkheid te verrekenen. In geval de Koper enige verplichting uit de overeenkomst jegens Dutchmach niet nakomt, is Dutchmach, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de overeenkomst door middels van een buitengerechtelijke verklaring (een brief) te ontbinden en het gekochte tot zich te nemen, zulks met verrekening zoals hiervoor vermeld. Bij faillissement, surseance van betaling, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Koper, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dutchmach het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel het nog niet uitvoerbare gedeelte ervan ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op betaling van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst en vergoeding van schade.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Na aflevering blijft Dutchmach eigenaresse van de geleverde zaken zolang de Koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, inclusief hoofdsom, rente en kosten. Zonder de medewerking van Dutchmach is alvorens algehele betaling heeft plaatsgevonden generlei bevoegdheid de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen c.q. op deze goederen enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. Indien koper in strijd hiermee handelt c.q. heeft gehandeld verbeurt de Koper een terstond opeisbare boete gelijk aan de onbetaald gebleven betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Garantie
Op machines die nieuw geleverd zijn zit 6 maanden fabrieksgarantie. Bij eventueel defect van machine die met garantie is geleverd dient u machine naar Enschede te brengen voor reparatie. Als de machine gerepareerd is dient u machine zelf naar uw bedrijf te transporteren. Op gebruikte machines zit geen enkele vorm van garantie. Het normale en bijzondere gebruik kan niet tot gevolg hebben dat ten aanzien van nieuw en gebruikt geleverde zaken een beroep wordt gedaan op een intolerantie kleiner dan de fabrikant/importeur opgeeft. In sommige gevallen kunnen we nieuwe of gebruikte goed werkende onderdeel voor vervanging of reparatie opsturen (transport kosten voor het opsturen van vervangende onderdeel zijn voor rekening van de Koper).

Artikel 7: Meldingsplicht
Geconstateerde gebreken dienen binnen een termijn van 3 werkdagen schriftelijk aan Dutchmach te worden gemeld, op straffe van verval van elke aanspraak wegens het gebrek. Indien binnen de gestelde termijn geen reclamatie ontvangen is door Dutchmach, zal Dutchmach geacht worden volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan .

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Dutchmach kan slechts aansprakelijk zijn voor schade die Koper lijdt die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Dutchmach toe te rekenen tekortkoming. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, of welk indirecte schade dan ook, noch van Koper, noch van afnemers van Koper. In alle gevallen is  de aansprakelijkheid beperkt tot de netto koopprijs van de afgeleverde zaak of dienst. Dutchmach is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud, noch op installatie, montage, wijziging of reparatie door de Koper of door hem ingeschakelde derden. Gelijke uitsluiting van aansprakelijkheid wordt bedongen ten behoeve van al degenen die door Dutchmach bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter
Geschillen tussen Dutchmach en Koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo. Voorts is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10: Prijzen
Prijzen genoemd op ons website zijn exclusief 21% btw.

Artikel 11: Transport
Dutchmach is niet aansprakelijk voor de schades die tijdens transport plaats vinden.
Ongeacht door wie transport geregeld is.